AOI računalniške rešitve d.o.o.

Skladnost programske opreme AOI s Pravilnikom o zahtevah za računalniške programe

 

V Uradnem listu 35/2013 (26.4.2013) je bil objavljen Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov ("Pravilnik") (sprememba Pravilnika UL RS 57/13, 5.7.2013).

Pravilnik je začel veljati s 1.7.2013 in določa, da mora zavezanec za davek, ki za izdajanje in hrambo računov pri gotovinskem poslovanju uporablja računalniške programe ali elektronske naprave, na zahtevo davčnega organa predložiti izpis podatkov o izdanih računih v vsebini, obliki in na način, kot ga določa pravilnik.

V 38. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2, UL RS 13/2011-UPB4, 32/2012 in 94/2012) pa je določilo, da zavezanec za davek ne sme imeti ali uporabljati računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča brisanje, prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršnokoli drugačno spreminjanje katerega koli zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb. Zavezanec za davek mora zagotoviti izpis izvornih podatkov in vseh sprememb izvornih podatkov, če je do takih sprememb prišlo.

Navedeno je še posebej pomembno za uporabnike programa AOI Blagajna, ki je Point-Of-Sale (POS) modul programske opreme AOI Podjetje.

V programu AOI Blagajna zagotavljamo sledljivost vsem spremembam na računu od različice 3.37 (build 184) dalje. Izpis podatkov v skladu z zahtevami Pravilnika pa je v AOI Blagajna vgrajen od različice 3.38 (build 188) dalje.

Izvoz podatkov je v programu AOI Blagajna dostopen z uporabo menija Izpisi in pregledi | Izvoz podatkov DURS .

Posebej želimo opozoriti, da morajo zahtevam Pravilnika in Zakona o davčnem postopku od 1.7.2013 ustrezati VSI zavezanci za davek, ne glede na to ali so registrirani kot zavezanci za DDV ali ne. Zagrožene kazni za uporabo programa, ki ne ustreza zahtevam so za podjetja in s.p. od 20.000 do 250.000 EUR, zato vsem uporabnikom programa AOI Blagajna priporočamo, da - če seveda tega še niste storili - čim prej poskrbite za nadgradnjo programa na različico 3.38 build 188 ali novejšo.

DURS pa je izdal tudi pojasnilo, da za račune, za katere v trenutku izdaje ne vemo na kakšen način bodo plačani, obstaja pa možnost, da bodo plačani z gotovino (torej v primeru, da sprejemamo gotovinska plačila), moramo takšne račune prav tako vključiti v spisek računov za izvoz v skladu z določbami Pravilnika.

Ta določba pa zadeva tudi uporabnike programa Računi 7, ki sprejemajo tudi gotovinska plačila, saj je potrebno pripraviti spisek izdanih računov po Pravilniku tudi za te račune. Izpis podatkov v skladu z zahtevami Pravilnika je v program Računi 7 vgrajen od različice 7.70 (build 578) dalje.

Izvoz podatkov je v programu Računi 7 dostopen preko knjige DDV (Izpisi in pregledi | DDV Knjiga), ko pripravimo podatke je na voljo gumb "DURS - GOT.", ki za prikazane podatke ustvari datoteki IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT in IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT.

Povezave:

Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
Zakon o davčnem postopku

 

Seznam programov, na katere se obvestilo nanaša:

Program Podprta različica (št. builda)
Blagajna 3.38 (188)
Računi 7.70 (578)